• +380 (05322) 56-17-18
 • info@adm-pl.gov.ua
 • Пн - Чт 9:00 - 18:00, Пт 9:00 - 16:45. На час карантину: пн-чт 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45
Image

Для осіб із порушенням зору

Пам’ятка заявникам (видавництвам та видавничим організаціям Полтавщини) щодо випуску книг місцевих авторів як соціально значущих видань, що видаються за кошти обласного бюджету

ПОЛОЖЕННЯ 

про підготовку та реалізацію Плану випуску соціально значущих видань, 

що видаються за кошти обласного бюджету 

(затверджене рішенням п'ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 26 квітня 2017 року)

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм формування Плану випуску соціально значущих видань місцевих авторів, що видаються за кошти обласного бюджету (далі – План), порядок відбору, випуску та розповсюдження книжкової продукції з метою збереження та передачі майбутнім поколінням надбань культури, задоволення культурно-освітніх потреб населення та поповнення фондів бібліотек області.

1.2. Положення розроблено відповідно до норм Законів України „Про авторське право і суміжні права", „Про видавничу справу", „Про публічні закупівлі", „Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", „Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні", „Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері", Указів Президента України „Про деякі питання державної підтримки книговидавничої справи", „Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження".

1.3. Випуск соціально значущих видань місцевих авторів здійснюється щороку за кошти обласного бюджету в рамках виконання відповідних програм, затверджених обласною радою, що передбачають випуск соціально значущих видань.

2. Основні засади формування Плану

2.1. Формування та реалізація Плану здійснюється на підставі заявок від видавництв та видавничих організацій, поданих Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (далі - Департамент), який виступає замовником та головним координатором з питань підготовки щорічного Плану.

Оцінку змісту та фахового рівня видань, визначення їхньої відповідності критерію соціальної значущості здійснює утворений при облдержадміністрації консультативний дорадчий орган - Експертна рада.

2.2. Визначення соціальної значущості видань, що пропонуються для включення до Плану, здійснюється за такими критеріями:

- актуальність видань і новизна теми в контексті сучасних проблем українського державотворення;

- сприяння розвитку національної культури, зміцненню духовності й моралі українського народу;

- розширення сфери вживання української мови як державної;

- розвиток національного інформаційного та культурного простору;

- висвітлення життя й діяльності видатних постатей в історії, культурі, науці України та Полтавської області;

- сприяння заповненню маловідомих сторінок історії рідного краю;

- висвітлення поліетнічності та полікультурності українського суспільства;

- глибина опрацювання теми та залучення маловідомого фактичного матеріалу з вітчизняних і зарубіжних джерел;

- високий поліграфічний рівень видання за умови його соціальної значущості;

- видання, покликані зміцнювати позитивний імідж Полтавської області в Україні і світі;

- додатковим критерієм на користь визначення соціальної значущості видання може бути відповідна цільова співпраця його автора (авторів) із комунальними видавництвами, засновником яких є Полтавська обласна рада, та які створені на майні, що є спільною власністю територіальних громад області.

Пріоритетне розміщення замовлень на соціально значущі видання на створених обласною радою поліграфічних потужностях сприятиме забезпеченню прозорого і контрольованого руху бюджетних коштів, їхньому раціональному використанню.

2.3. План формується за такими основними тематичними розділами універсальної десяткової класифікації та видами соціально значущої літератури:

- історія;

- видання для дітей та юнацтва;

- художня література;

- видання національно-патріотичного спрямування;

- наукова та науково-популярна література;

- мистецтво, образотворчі видання;

- музична література;

- довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, словники тощо).

2.4. До Плану включаються також презентаційні видання та приурочені до відзначення знаменних, пам'ятних дат у житті країни і області, до ювілеїв видатних постатей Полтавщини, іміджеві видання, книги-переможці всеукраїнських та обласних літературних конкурсів.

2.5. До Плану не приймаються заявки і пропозиції на випуск навчальної літератури (підручників, навчальних посібників) та періодичних видань.

3. Порядок формування Плану

3.1. Заявка з пропозиціями щодо включення твору до Плану подається до Департаменту. У ній обов'язково мають бути вказані: 

- прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів), укладача (укладачів), представника юридичної особи, їх паспортні дані, контактний телефон і адреса місця проживання;

- назва книги;

- анотація до книги;

- передбачуваний наклад видання;

- орієнтовна вартість видання (кошторис);

- можливості співфінансування видання спонсорами;

- ступінь готовності книги до друку.

До заявки додаються:

- текст твору на паперовому носії (згідно з вимогами до авторських і видавничих оригіналів за ДСТУ 3772-98 „Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги") та в електронному виді (на оптичному диску, USB – накопичувачі тощо);

- рецензії або відгуки на книгу (у кількості не менше двох), які розкривають творчі досягнення авторів та характеризують суспільну і художню цінність і значущість твору;

- нотаріально завірена копія авторського договору.

3.2. Неодмінною умовою для розгляду заявок від видавництв та видавничих організацій є внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

3.3. Заявки до проекту Плану на наступний рік приймаються Департаментом від видавництв та видавничих організацій різних форм власності у термін з 1 грудня попереднього року до 1 лютого поточного року реалізації Плану.

Усі подані за установленою формою заявки проходять у Департаменті первинну обробку та оформлення у вигляді попереднього Переліку видань, що надійшли від видавництв і видавничих організацій.

Розгляд запропонованих видавничих проектів проводиться на засіданні Експертної ради.

За результатами розгляду заявок визначається список видавничих проектів, які пропонується включити до Плану.

З урахуванням висновків, зауважень та рекомендацій членів Експертної ради, після здійснення остаточних економічних обрахунків Департамент складає проект Плану, який погоджується з постійними комісіями обласної ради: з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО; з питань бюджету та управління майном.

До компетенції названих постійних комісій обласної ради відноситься визначення пріоритетності видань винятково за рівнем їх соціальної значущості та фінансового супроводу реалізації Плану.

3.4. Остаточний варіант Плану затверджується наказом Департаменту після виділення відповідних сум на видавничі проекти.

Департамент укладає договори з заявниками, видавничі проекти яких увійшли до затвердженого Плану.

4. Умови виконання Плану та розповсюдження видань

4.1. З метою своєчасного фінансування затверджених видавничих проектів задіяні у реалізації Плану видавництва та видавничі організації узгоджують з Департаментом терміни підготовки і випуску видань та подають до Департаменту оригінал-макети видань.

4.2. Для кожного виду книжкової продукції відповідно до обсягів фінансування, як правило, встановлюється орієнтовний тираж, а саме:

- наукові та науково-популярні видання

- до 0,5 тис. пр.;

- музична література

- до 0,5 тис, пр.;

- історична, краєзнавча література

- до 1,0 тис. пр.;

- художня література, видання для дітей та юнацтва

  та видання національно-патріотичного спрямування;

 

- до 1,0 тис. пр.;

- мистецькі, образотворчі видання

- до 1,0 тис. пр.;

- довідкові, інформаційні видання

- до 1,0 тис. пр.


4.3. До видавничих проектів, що увійшли до Плану, додаються економічні обрахунки (кошториси) та проекти договорів, які укладаються між Департаментом, як замовником на випуск друкованої продукції за кошти обласного бюджету, та виконавцем замовлення – видавництвами і видавничими організаціями. Договором визначаються такі неодмінні умови:

обов'язкове зазначення на звороті титульного аркуша книги, виданої за Планом, інформаційного тексту „Видано за кошти обласного бюджету згідно із Планом випуску соціально значущих видань";

зазначення у вихідних даних затвердженого тиражу;

обов'язкове дотримання відповідно до заявлених технічних параметрів виготовлення друкованого видання на вітчизняній поліграфічній базі та на вітчизняному друкарському папері;

закріплені за Департаментом майнові права на частину тиражу, виготовленого на умовах бюджетного фінансування.

4.4. У разі, якщо вартість видавничих проектів дорівнює або перевищує 200 тис. грн, застосовуються умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, передбачених Законом України „Про публічні закупівлі".

4.5. Видавництва та видавничі організації - виконавці замовлення - звітують перед Департаментом про використання бюджетних коштів упродовж місяця після їх отримання.

4.6. Видання, випущені згідно із Планом, передаються для поповнення бібліотечних фондів в залежності від читацького призначення, частина накладів передається творчим спілкам і товариствам області, видавництвам і авторам, а також Департаменту та обласній раді на презентаційні цілі.

Передавання видань, випущених згідно із Планом, здійснюється безкоштовно.

Доставку виданих згідно із Планом накладів видань до отримувачів забезпечує виконавець обласного замовлення згідно із орієнтовним розподілом, що остаточно затверджується наказом Департаменту :

- бібліотекам навчальних закладів та закладів культури області

- 80 %;

- творчим спілкам і товариствам області

- 3 %;

- видавництвам для передачі авторам і на розсилку  обов'язкових примірників видання

- 13%;

- обласній раді

- 1 %;

- Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

- 3%.


4.7. Тиражі видань, приурочених до відзначення знаменних, пам'ятних дат у житті країни і області, до ювілеїв видатних особистостей Полтавщини презентаційних видань розподіляються між обласною радою та обласною державною адміністрацією (в особі замовника) порівну (крім авторських примірників та примірників видань для обов'язкової розсилки).

4.8. Департамент сприяє участі соціально значущих видань у всеукраїнських і міжнародних книжкових виставках та організовує публічні презентації з метою популяризації ініціатив обласної влади щодо підтримки крайового книговидання.

4.9. Після виконання замовлення виконавець має право на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового накладу видання, виданого за Планом, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб.

5. Прикінцеві положення.

5.1. Положення про підготовку та реалізацію Плану чинне для усіх програм, затверджених обласною радою, що передбачають випуск соціально значущих видань.

5.2. Положення чинне при підготовці проектів нових програм, що передбачають випуск соціально значущих видань. 

  

Державна реєстрація авторського права і договорів,

які стосуються права автора на твір

Державна реєстрація авторського права в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право i суміжні права" від 23 грудня 1993 р. №3792-12 (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (далі - Порядок).

 

Заявки на державну реєстрацію подаються: 

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
(Укрпатент)

Адреса: вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601

https://ukrpatent.org/uk/articles/contact 

Телефони:

+ 380 (44) 494-06-87

+ 380 (44) 494-06-50

+ 380 (44) 494-06-55

Корисні посилання:

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І ДОГОВОРІВ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР

 

 1. Що таке авторське право

Авторське право — це сукупність прав, які належать автору у зв'язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва.

Правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

 1. З якого моменту виникає авторське право?

Авторське право виникає з моменту створення твору.

Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

 1. Права автора твору, або іншої особи, яка має авторські права на твір

Немайнові права

Автору належать такі особисті немайнові права:

 • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

Майнові права

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

 • право на використання твору;
 • виключне право дозволяти використання твору;
 • право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

 • відтворення творів;
 • публічне виконання і публічне сповіщення творів;
 • публічну демонстрацію і публічний показ;
 • будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
 • переклади творів;
 • переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
 • включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
 • розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;
 • подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
 • здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер;
 • імпорт примірників творів.

Цей перелік не є вичерпним.

 1. Як зареєструвати авторське право на твір?

Питання державної реєстрації авторських прав на твори у галузі науки, літератури і мистецтва та договорів, які стосуються права автора на твір, регулюються Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), Законом України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) та Порядком державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1756 «Про державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір» (далі – Порядок).

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації авторського права на твір:

 1. заява, викладена українською мовою, що складається за встановленою формою (у пункті 3 заяви об’єкти авторського права зазначаються відповідно до статті 8 Закону);
 2. примірник твору у матеріальній формі, визначеній пунктом 15 Порядку;
 3. документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);
 4. документ про сплату збору за підготовку до державної реєстрації авторського права на твір та державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 5. довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копія довіреності, засвідчена відповідно до законодавства;
 6. документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);
 7. додаткові документи:
 • при реєстрації авторського права на службовий твір, додатково додається документ, що підтверджує належність майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору
 • при реєстрації авторського права на комп'ютерну програму, додатково додається настанова щодо використання програми.
 • при реєстрації авторського права на базу даних, додатково додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних.
 • при реєстрації авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва, додатково додається анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення.

Подання заявки

Заявки на державну реєстрацію подаються до Укрпатенту заявником або його довіреною особою у паперовій формі:

 • засобами поштового зв’язку за адресою Укрпатенту - вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601,
 • через поштову скриньку безпосередньо за адресою Укрпатенту - вул. Глазунова, 1, м. Київ.

Телефони для довідки з питань державної реєстрації авторського права: (044) 494-06-64, (044) 498-38-56, (044) 498-38-52.

Розгляд заявки

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію авторського права на твір. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Видача свідоцтва здійснюється Укрпатентом в місячний строк від дати реєстрації.

Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його довірений особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

 1. Як отримати авторські права на твір?

Бути автором твору або отримати авторські права на підставі Закону або договору.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання твору, може використовувати цей твір на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання твору іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання твору, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених Цивільним кодексом України та іншим законом.

Майнові права інтелектуальної власності на твір можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Умови передання майнових прав інтелектуальної власності на твір можуть бути визначені договором.

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір укладається у письмовій формі.

Договори, які подаються на державну реєстрацію, мають відповідати загальним положенням Цивільного кодексу України та вимогам до договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, визначеним у главі 75 Цивільного кодексу України і статтях 31-33 Закону України "Про авторське право і суміжні права».

Зразки примірних договорів:

Ліцензійний договір

Договір про передання (відчуження) майнових прав

Договір про створення за замовленням і використання твору

Договір про розподіл майнових прав на службовий твір

Видавничий договір

Договір між співавторами твору

 

 1. Реєстрація договору

Процедуру подання заявок на реєстрацію договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір, їх розгляду, реєстрації та публікації відомостей про цю реєстрацію визначено Порядком.

Перелік документів, необхідних для реєстрації договорів, які стосуються права на твір:

 1. заява, викладена українською мовою, що складається за встановленою формою (у пункті 3 заяви об’єкти авторського права зазначаються відповідно до статті 8 Закону);
 2. примірник твору у матеріальній формі, визначеній пунктом 15 Порядку;
 3. примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір або примірник авторського договору про передачу права на використання твору;
 4. документ, що підтверджує виключне майнове право на твір, якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором твору;
 5. документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 6. довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою, або копія довіреності, засвідчена відповідно до законодавства.

Подання заявки

Заявки на державну реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, подаються до Укрпатенту у паперовій формі стороною договору або її довіреною особою:

 • засобами поштового зв’язку за адресою Укрпатенту - вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601,
 • через поштову скриньку безпосередньо за адресою Укрпатенту - вул. Глазунова, 1, м. Київ.

Телефони для довідки з питань державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір: (044) 494-06-64, (044) 498-38-56, (044) 498-38-52.

Розгляд заявки

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію договору. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

На підставі рішення про реєстрацію договору відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, якi стосуються права автора на твір.

Датою реєстрації договору є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру договорів.

Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється Укрпатентом в місячний строк від дати державної реєстрації.

Рішення видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на адресу, вказану в заяві.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
13_poltavska.png

СТОРІНКА ДЕПАРТАМЕНТУ У FACEBOOK

Відео youtube Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ПОлтавської облдержадміністрації
© 2018 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації. Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license , якщо не вказано іншого. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk